Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.timeforwood.com.pl.

2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę: Michał Striżko TimeForWood z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Karniszewicka 159 NIP 7311938982 REGON 383083710 będącym właścicielem i administratorem Sklepu;

3. Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: mstrizko@timeforwood.com.pl lub pisemnie na ww. adres.

4. Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

a. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

b. Formularz kontaktowy – Formularz dostępny na stronie internetowej www.timeforwood.com.pl umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą, w tym formularz kontaktowy dla współpracy;

c. Formularz zamówienia – Formularz dostępny na stronie internetowej www.timeforwood.com.pl umożliwiający złożenie zamówienia;

d. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

e. Konto Kupującego – oznaczony indywidualną nazwą (login – adres email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach, nazywanego na stronie www.timeforwood.com.pl Moje Konto;

f. Kupujący – osoba fizyczna, nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży;

g. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą;

h. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów, znajdujący się pod adresem www.timeforwood.com.pl/regulamin;

i. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

j. Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem www.timeforwood.com.pl, prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie;

k. Sprzedawca – Michał Striżko TimeForWood bewood z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Karniszewicka 159 NIP 7311938982 REGON 383083710;

l. Strona – strona internetowa www.timeforwood.com.pl, poprzez którą Sklep prowadzi działalność;

m. Umowa – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

n. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę;

o. Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o zakupie Produktu oferowanego przez Sprzedawcę;

5. Zdjęcia i inne materiały zamieszczane na Stronie są własnością Sklepu lub innych osób prawnych i fizycznych, w uzgodnieniu ze Sklepem i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów poza tzw. dozwolonym użytkiem na podstawie prawa autorskiego wymaga uprzedniej zgody Sklepu.

§ 2. Przedmiot działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna akcesoriów wykonanych głównie z drewna. Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży. W celu złożenia zamówienia hurtowego konieczny jest kontakt na adres: mstrizko@timeforwood.com.pl.

2. Jednocześnie Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci: a. założenia i prowadzenia Konta Kupującego oraz b. udostępnienia Formularza kontaktowego oraz Formularza zamówienia, za pomocą którego Użytkownik może zamówić Produkty Sprzedawcy.

§ 3. Składanie zamówienia

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd Produktu przedstawionego na zdjęciu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach. Zdjęcia są jedynie materiałem poglądowym, w szczególności różnica pomiędzy kolorystyką drewna wskazaną na zdjęciu a rzeczywistą wyprodukowanych Produktów, nie stanowi podstaw do składania przez Kupującego jakichkolwiek reklamacji.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie procedury składania Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza, że zna treść Regulaminu i zgadza się na zawarcie Umowy ze Sprzedawcą na określonych w nim warunkach. Złożenie Zamówienia stanowi skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

6. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia, w którym Kupujący podaje następujące dane: Imię Nazwisko / Adres wysyłki / Adres e-mail / Numer telefonu.

7. Potwierdzeniem złożenia przez Kupującego skutecznego Zamówienia jest wysłana na adres e-mail Kupującego odpowiedź ze Sklepu potwierdzająca przyjęcie Zamówienia.

8. Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania Zamówienia w zakresie zakupionych Produktów, po finalnym wybraniu opcji „Zamawiam” w Formularzu zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: mstrizko@timeforwood.com.pl. Nie wyłącza to uprawnienia Kupującego, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

9. Realizacja Zamówienia (wysyłka Produktu) następuje niezwłocznie: – po wpływie całej wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem; – po wpływie całej kwoty na rachunek Sklepu w serwisie Dotpay albo Przelewy24, w przypadku płatności internetowych;

10. W każdym przypadku warunkiem jest dokonanie zapłaty całej należności wynikającej z Zamówienia, tj. ceny za zamówione Produkty oraz kosztów wysyłki zgodnie z wybraną opcją. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty całej należności wynikającej Zamówienia.

§ 4. Płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są w złotych polskich.

2. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności: zwykły przelew – dane do przelewu: BANK: ING Bank Śląski S.A. NAZWA FIRMY: TimeForWood Michal Striżko ADRES: ul. Karniszewicka 159, Pabianice 95-200 NUMER KONTA: 47 1050 1461 1000 0097 1469 8363 c. płatności internetowe – poprzez następujące zewnętrzne systemy płatności i. Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. ii. Dotpay, obsługiwany przez firmę Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3. W przypadku wyboru płatności internetowych, Kupujący będzie zobowiązany do podania serwisom Dotpay albo Przelewy24 danych wymaganych do zrealizowania płatności.

4. Dokonanie płatności przez zewnętrzne systemy płatności odbywa się zgodnie z regulaminami oraz polityką prywatności każdego z tych podmiotów.

5. Przed skorzystaniem z usług zewnętrznych systemów płatności, Kupujący ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz z polityką prywatności podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość wykonania usługi płatności internetowej, ani za prawidłowość przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych w związku z dokonywaniem płatności internetowej.

6. Zakupiony Produkt wysyłany jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

7. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku częściowej niedostępności Produktów Kupujący decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. W przypadku dokonania zapłaty Sklep zwróci Kupującemu niezwłocznie całą kwotę dotyczącą anulowanej części Zamówienia.

8. Zamówienie, za które płatność nie została dokonana przez Kupującego w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia będzie automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak realizacji Zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

9. Przesyłka z Produktem wysyłana jest zgodnie z § 3 pkt 9 powyżej. Wysyłka dokonywana jest niezwłocznie (zwykle do 2 dni roboczych). Ostateczny termin dostarczenia wynika z wybranej przez Kupującego opcji dostawy.

10. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) zgodnie z opcją wybraną przy składaniu Zamówienia. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL Express lub Poczty Polskiej.

11. Szczegółowe koszty przesyłek, w zależności od wybranej opcji, wskazane są na Stronie.

12. Dane podane przez Kupującego powinny być zgodne ze stanem faktycznym, gdyż są jedynym dowodem zakupu i jedyną podstawą reklamacji Towaru. Sklep zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, nie wydaje paragonów fiskalnych.

13. Sprzedawca, po uprzednim poinformowaniu Kupującego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy Kupujący dokona zakupu Produktu dostępnego w Sklepie, a z niezależnej od Sprzedawcy przyczyny, Produkt ten okaże się być niedostępny. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty dokonania Zakupu. W takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio kwoty.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

15. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 5. Rejestracja

1. Kupujący może skorzystać z opcji utworzenia i prowadzenia Konta Kupującego na Stronie.

2. Utworzenie Konta Kupującego odbywa się poprzez zaznaczenie opcji „Zarejestruj się” w drugim kroku składania zamówienia oraz podanie hasła do konta.

3. W celu zalogowania się w Sklepie Kupujący powinien podać login i hasło. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

4. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia Konta Kupującego, wysyłając wiadomość e-mail na adres mstrizko@timeforwood.com.pl.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, w ciągu 30 dni ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą elektroniczną pod adres mstrizko@timeforwood.com.pl lub pocztą na adres Sklepu: TimeForWood Michal Striżko 95-200 Pabianice, Karniszewicka 159.

2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na własny koszt na adres siedziby Sklepu.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Sklep dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedawca, w ciągu 14 dni, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrotu dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 7. Reklamacja 1.

Kupujący może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty doręczenia Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od Umowy. 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów należy składać poprzez formularz kontaktowy – www.timeforwood.com.pl/kontakt.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, numer Zamówienia (# numer), datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, rodzaj szkody, przybliżony rozmiar szkody i jej szacowana wartość, czas i miejsce wystąpienia szkody, pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody, dane kontaktowe oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu.

5. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Produktu wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. powstanie przebarwień i uszkodzeń Produktu spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem; b. różnorodność w odcieniach elementów drewnianych, ze względu na budowę drewna oraz właściwości technologiczne produkcji Produktu; c. uszkodzenia Produktu w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedawcy (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich itp.).

6. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia.

7. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.

8. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni na rachunek wskazany przez Kupującego.

9. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

§ 8. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest TimeForWood Michał Striżko z siedzibą w Pabiaincach 95-200, ul. Karniszewicka 159, zarejestrowany w CEiIDG pod numerem NIP 7311938982, REGON 383083710, e-mail: mstrizko@timeforwood.com.pl.

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies.

3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu: a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu; b. wykonania umowy (realizacji Zamówienia), świadczenia usług drogą elektroniczną (utworzenie i prowadzenie Konta Kupującego); c. marketingu własnych produktów Sprzedawcy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem, b. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. b – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi; c. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów; d. w przypadku podania innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji Zamówienia albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (Poczta Polska, DPD), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe.

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych za granicę Polski.

§ 9. Polityka cookies

1. Dla wygody Użytkownika Sklep korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

2. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące ze Stroną, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy. Sprzedawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach: Google Analytics – analiza zachowań użytkowników na Stronie W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pamiętaj, że:

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

1. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.

2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.

3. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.

§ 10. Logi systemowe

1. Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, Strona zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Strony na podstawie analizy logów dostępowych.

2. Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

3. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Sprzedawcy.

4. Logi systemowe wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Strony, jak również w celach statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

§ 11. Pozostałe postanowienia

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2. W celu korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego: dostęp do sieci Internet, przeglądanie zasobów sieci Internet.

3. Użytkownicy mają prawo wnoszenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowania Strony, w tym z funkcjonowaniem formularza zamówienia oraz Konta Kupującego, wysyłając reklamację na adres: mstrizko@timeforwood.com.pl.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 z późn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz RODO.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Data opublikowania regulaminu 05 sierpnia 2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl